“ยิ่งให้ ยิ่งได้”
ร่วมสร้างพลังแห่งการให้ กับมูลนิธิเขื่อนยันฮี

จากแรงบันดาลใจ...สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

ร่วมแบ่งปัน
จากแรงบันดาลใจสู่มูลนิธิเขื่อนยันฮี

จากแรงบันดาลใจสู่มูลนิธิเขื่อนยันฮี

จุดเริ่มต้นของมูลนิธิฯ เกิดจากแรงบันดาลใจของผู้ปฏิบัติงานจิตอาสาเขื่อนภูมิพลที่จะช่วยเหลือราษฎรในพื้นที่รอบ ๆ เขื่อนภูมิพล หรือ เดิมชื่อเขื่อนยันฮี ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี ราษฎรที่อยู่รอบเขื่อนภูมิพล ส่วนหนึ่งเป็นราษฎรที่อยู่ใน ต.บ้านนา ซึ่งมีพื้นที่อยู่เหนืออ่างเก็บน้ำเขื่อนภูมิพล พื้นที่ดังกล่าวห่างไกลจากตัวเมือง การคมนาคมไม่สะดวก ขาดแคลนบุคลากรด้านสาธารณสุข ด้านการศึกษา และพบปัญหาจากการที่บุคลากรที่เริ่มทำงานมักจะขอย้ายกลับถิ่นฐานของตนเอง ทำให้บางช่วงเวลาไม่มีบุคลากรในพื้นที่

จากเหตุผลดังกล่าว มูลนิธิเขื่อนยันฮี จึงถูกก่อตั้งขึ้น เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2552 มีการจดทะเบียนมูลนิธิฯ และกระทรวงการคลังประกาศให้เป็นองค์การสาธารณกุศล โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2558 นายบุญส่ง พ่อค้าทอง อดีตกรรมการ กฟผ. เป็นประธานกรรมการมูลนิธิเขื่อนยันฮี

วัตถุประสงค์

  • 1. ช่วยเหลือกิจการสาธารณกุศล สังคมสงเคราะห์ตามโอกาสอันควร
  • 2. ส่งเสริมและสนับสนุน ช่วยเหลือ การศึกษา การกีฬาแก่นักเรียนที่ยากจน และสาธารณกุศล
  • 3. พัฒนาด้านบริหาร การบริการ และวิชาการ นำไปสู่ การปฏิบัติของหมู่บ้านและชุมชน
  • 4. ดำเนินการสาธารณประโยชน์ หรือร่วมมือกับ องค์การกุศลอื่น ๆ เพื่อสาธารณประโยชน์
  • 5. ไม่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับการเมืองแต่ประการใด

เพราะการให้ปัญญาคือการพัฒนาอย่างยั่งยืน

กว่า 12 ปี ตั้งแต่ก่อตั้งจนกระทั่งปัจจุบัน มูลนิธิเขื่อนยันฮี มอบโอกาสทางการศึกษาให้กับน้อง ๆ นักเรียน ในพื้นที่อ่างเก็บน้ำ ได้มีโอกาสในการศึกษาต่อจนจบระดับอุดมศึกษา และมีหลายคนที่เข้าไปเป็นบัณฑิตคืนถิ่น กลับไปพัฒนาบ้านเกิดของตนเอง ไปเป็นบุคลากรทางการศึกษา และบุคลากรทางด้านสาธารณสุข นอกจากนี้ มูลนิธิยังสร้างเครือข่ายในกลุ่มพี่น้องประชาชนในพื้นที่เหนืออ่างเก็บน้ำเขื่อนภูมิพล ให้ร่วมกันดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม และเป็นที่พึ่งพาของคนในชุมชนอย่างยั่งยืนต่อไป

ช่องทาง

ช่องทางการบริจาค

พลังแห่งการให้
“ยิ่งให้ ยิ่งได้”

มูลนิธิเขื่อนยันฮี เป็นองค์การสาธารณกุศลตามประกาศกระทรวงการคลัง ฉบับที่ 609 ลงวันที่ 27 มกราคม 2558 ลำดับที่ 883 ใบเสร็จรับเงินสามารถใช้หักลดหย่อนภาษีเงินได้ตามกฎหมาย
บริจาคกับยันฮี ผ่านกรุงไทย

กรุงไทย

บัญชีออมทรัพย์ชื่อบัญชี
มูลนิธิเขื่อนยันฮี
เลขที่บัญชี
603-0-78089-1
บริจาคกับยันฮี ผ่านทหารไทยธนชาต

ทหารไทยธนชาต

บัญชีออมทรัพย์ชื่อบัญชี
มูลนิธิเขื่อนยันฮี
เลขที่บัญชี
871-2-01698-2

การลดหย่อนภาษี

การลดหย่อนภาษี
ชวนเติมบุญ ยิ่งให้ ยิ่งได้

A PHP Error was encountered

Severity: Core Warning

Message: PHP Startup: Invalid library (appears to be a Zend Extension, try loading using zend_extension=php_opcache.dll from php.ini)

Filename: Unknown

Line Number: 0

Backtrace: